Eha 26 ja 28 majalugu

Koostaja: Marge Teder

1. Sissejuhatus majaloo objekti

Korterelamu Eha 26/28 asub Tartu linnas, Karlova miljööväärtuslikul hoonestusalal.

 Pildil: Tartus, Salme tänavaval, Karlova mõisa aias (Toomas Liivamägi fotokogu)

Majadekompleks valmis arvatavasti aastatel 1910-1915. Sel ajal kandis praegune Eha tänav Elisabeti nime ning majad, mille kohta antud uurimus on tehtud paiknesid krundil, mis eraldati hiljem Karlova mõisamaadest.
Tänavanime saatuse kohta on järgmine Anne-Liis Sõmermaa, 70-aastase Karlova elaniku lugu
„Eelmise sajandi algul, kui tekkis ja arenes Karlova linnaosa, oli uutele tänavatele nime tarvis. Majaomanike ühingus, kus seda asja otsustati, oli omanikul nii palju hääli, kui palju tal oli maju. 
Üks Karlova majaomanik August Lossmann (kindral Lossmanni vend ja Alice Kuperjanovi naaber) tegi ettepaneku nimetada praegune Eha tänav Elisabeti tänavaks (tema abikaasa Anette–Elisabeti järgi!).“

2. Ajalooline lühiülevaade

Arhiivifondi „Tartu Kinnistusamet“ mõisamaade kinnistusregistris kinnistu nr 784 all on järgmine sissekanne: Tartus, Eha tn asuv krunt nr 48B on Tartu – Võru Rahukogu ringkonna Tartu 4. jaoskonna Rahukohtuniku seaduse jõusse astunud otsuse põhjal 31. märtsist 1924. aastal surnud Aleksander Tooma p Kleini seaduslike pärijate, tema lese Jenny Rosalie Kleini, sünd Käppa, ja tema tütre Magda Kleini omanduseks kinnistatud, võrdsetes mõttelistes osades. Hindamisväärtus 500 000 marka. Krundi suurus 172 ruutsülda. 
Käsitletavad hooned on ehitatud arvatavasti eelmise sajandi algul.  Historitsistlikud, juugendlike sugemetega hooned on tüüpilised näited Karlova eeslinna dekoratiivse esinduslikkuse poole püüdlevast puitarhitektuurist.

Hoonete endine omanik Magda Puusepp (sündinud Klein) on vara kompenseerimise avalduse juurde esitanud järgnevaid täiendavaid andmeid:
Magda Puusepa isa Aleksander Klein ostis 1917. aastal krundi koos sellel olnud kolme elamuga, mis kandsid numbreid 24, 26 ja 28. Sellel ajal kandis tänav Elisabeti tänava nime. Hiljem, Eesti Vabariigi ajal nimetati see ümber Eha tänavaks. Hooned nr 24 ja 26 (praegu 26 ja 28) oli tänava äärsed kahekorruselised elamud, nr 28 oli väike kolmetoaline maja õue peal. 
Aleksander Klein suri 1923. aastal ning seejärel kuulusid hooned abikaasa Jenny Rosalie Kleinile ja tütar Magda Kleinile. 1940. aastal hooned natsionaliseeriti. Saksa okupatsiooni ajal anti hooned omanikele tagasi ning nad jäid omanike valdusse kuni 1944. aasta suveni, mil Kleinid põgenesid Rootsi ja sealt edasi Kanadasse. Jenny Kleini käes olnud dokumendid hoonete kohta läksid sõja ajal põgenemisel kaduma.
Ajaloolistest projektidest on säilinud insener J.Jürissoni poolt 1936. aastal koostatud „Jenny Kleini kõrvalhoone ümberehitamise projekt“ (Tartus, Eha tän 28, kinnistu nr 784).

Sõjas jäi Eha 26-28 hoonetekompleks kahjustustes puutumata.
Selle kohta on leitud ka foto peale sõja ajast, millel näha ka Eha 28 hoonel asunud tornitipp (kõige parempoolne maja pildil, hoone tagaküljest. Tornitipp on kohe korstna taga.).

Lootuse tänaval, vasakult esimene hoone Tähe tänava apteek; paremalt esimene hoone Eha 28
Foto: Hintzer; 1944/45; Herderi Instituudi fotokataloogist: 
http://www.herder-institut.de/bildkatalog/bildkatalog.php  foto nr: 151476

 

3. Olemasoleva olukorra kirjeldus

Eha 26 ja 28 hooned on kahekorruselised otsaseina pidi kokku ehitatud elamud. Hoonetel on uued. 2007 uuendatud valtsplekk katused. 
Eha 26 kahekorruseline hoone on ehitatud rõhtpalkidest, mis on pealt kaetud horisontaalse laudvoodriga. Hoone vundament ja sokkel on ehitatud maakividest ja tellistest ning üle krohvitud. Tänavaküljel on sokkel kõnniteepinna tõusmisega jäänud praktiliselt pinnase sisse. 
Peasissepääs on tänavapoolsest välisuksest. Kaks sissepääsu on maja hooviküljes asuvas kahekorruselises hoonest väljaulatuvas kiilukujulises trepikojas, millel on kahepoolse kaldega valtsplekist katus. Hoone algupäraseid historitsistlikke aknaid ja välisuksi ei ole säilinud. Algselt oli hoonel historitsistliku kaheks ruuduks jaotatud framuugiga kahe ja kolmetiivalised aknad ning valgmikuosaga tahveldatud välisuksed. Samuti on kaotsi läinud juugendliku kujundusega akende-uste piirdelauad. Olemasolevad avatäited pärinevad nõukogude perioodist. Hoone algupärast puitlaudist on säilinud osaliselt II korruse ulatuses, I korruse seintel on hilisem voodrilaudis. 

Eha 28 maja on ehitatud täies ulatuses keldrikorrusega ning on seetõttu Eha 26 hoonest poole korruse võrra kõrgem. Hoone vundament ja sokkel on ehitatud maakividest ja tellistest ning üle krohvitud. 
Kahekorruselise rõhtpalkidest ehitatud hoone hooviküljel on kahekorruseline väljaulatuv trepikoda, millel on ühepoolse kaldega valtsplekist katus. Majal on algselt olnud tänava pool katusest väljaulatuv torn. Torni alune ruum on olnud algupäraselt kasutuses eluruumina. Pööningule ja torni alusesse ruumi pääses hoone peatreppi mööda. Hoone idaküljel avatud otsasein on ehitatud keraamilistest tellistest tulemüürina. Otsasein on üle krohvitud, lääne- ja kirdepoolses taanduvas seinas on aknad. Sarnaselt Eha 26 hoonele on ka siin algupärast puitlaudist on säilinud osaliselt II korruse ulatuses, I korruse seintel on hilisem voodrilaudis. Mõlemad hooned on algupäraselt olnud värvitud tumeooker tooni õlivärviga ja hiljem tumerohelist tooni värviga.
  

Eha 28 fassaadi säilinud, algse välisvoodrilaua näide, mais 2007.a. Foto: Marge Teder

Hoone kirdepoolsel küljel on säilinud algupärase raamistusega pööninguaken. Algupärane aken on värvitud õlivärviga tumepruuniks. Samuti on säilinud algupärased mantelraamidega keldriaknad. Algupärane on ka arvatavasti hooviküljel olev keldriuks. Rohkem algupäraseid juugendstiilis aknaid ja välisuksi ei ole säilinud. Algselt oli hoonel juugendlikud kolmeks ruuduks jaotatud framuugiga kahe ja kolmetiivalised aknad ning valgmikuosaga juugendliku kujundusega välisuks. Samuti on kaotsi läinud juugendstiilis kujundusega olnud akende-uste piirdelauad. Olemasolevad avatäited pärinevad nõukogude perioodist. Esifassaadil on remondi käigus muudetud välisukse kõrgust, likvideeritud on valgmikuosa. Seetõttu on välisukse kõrgus akende ülemisest joonest jäänud madalamale. Suuremaks on ehitatud välisukse kohal olevat koridori akent.


Hoonete algne joonis Eha 26 ja 28 fasaadist Eha tänava poolt.

 


2007 valminud projekt Eha 26/28 majade fassaadi lahenduseks.

 


4. Majade endised elanikud

Kinnistu Eha 26/28 omanik Nõukogude ajal oli Eesti Põllumajandusülikool. Sel ajal toimusid ka remondid, mille käigus Eha 28 katusekorruselt eemaldati uhke tornike ning majade fassaadidelt eemaldati kõik ilusad kaunistustega ja raudselt eripärased aknad, välisuksed ning ka kaunistustega akna- ja uksepiirded. Enne seda võis majadekompleks olla selle tänava pärl. 
1980-ndatesse jääb ka aeg, mil Eha 28 maja esimesel korrusel elas markantne inimene, kes juttude põhjal tegutses salaviina müügiga. Sel ajal puudus maja taga krunti piirav aed, mis põhjustas ka selle, et omal ajal õitsvana tegutsenud Kasekese restorani kliendid said otse restorani maja juurest läbi puuduva aia Eha 28 hoovipoolsesse külge, kus läbi akna või ukse oli võimalik salaalkoholi osta. Selline tegu aga põhjustas teistes majaelanikes tihtilugu probleeme, kuna nimetatud korteri klientuur ei pidanud end mitte just sündsalt üleval. Vanemad majaelanikud teavad rääkida, et veel sajandivahetuse aegdael on nähtud puruprjus mehi selle korteri akende ning uste taga, raha näpu vahel ja käsi vastutulija suunas pikalt välja sirutatud aga ise juba nii purjus, et selget juttu ajada pole võimalik.


5. Praegused maja elanikud

 

Majad Eha 26 ja Eha 28 maikuus 2007.a. Foto: Marge Teder


Eha 26 majas asub 4 korterit – kaks esimesel ja kaks teisel korrusel. Kolmes korteris neist elavad pikemaajalised elanikud (60-ndatest aastatest).

Eha 28 korterelamu kuuest korterist elab vaid ühes pikemaajalisem elanik, kes kolis siia 70-ndatel. Ülejäänud korterite omanikud Eha 28 elumajas on saabunud siia elama peale 2000. aastat.

Kinnistu elumajade renoveerimiseks ja üldiseks arendamisks moodustati korteriühistu 2007.aasta alguses. Korteriühistu poolt on selle aja jooksul teostatud majade renoveerimisprojekti valmistamine, katuse renoveerimine, kogu elektrisüsteemi vahetamine, kortstnate ning korstnajalgade remont ning torni taastamise algatamine, mille juures veel on vaja mõned asjad teha erikujuline aken ning torni tuulelipp). Samuti on majadele valminud ka värvipassid, nii et tulevikus plaanitaksegi korrastada Eha 28 keldrikorrus ning hoonete fassaadid vastavalt renoveerimisprojektile ning värvipassidele. Siiani tehtud renoveerimised on kooskõlas Tartu Linnavalitsusega ning nende juures on jälgitud Karlova miljööväärtusliku piirkonna tingimusi. Seeläbi on seni tehtud töödele saadud ka mitmeid rahalisi tagastamatuid toetusi, mis aitavad veelgi elumajade juures renoveerimis- ja ennestamistöid teha. Siiani on uurimisobjektiks olevatel majadel õnnestunud ka eemale hoida plastikakendest ja –ustest, mis on tänapäeval kahjuks ka Karlova linnaosas suures osas kasutusel.

Eha 28 torni taastamise ajal, 30.10.2007 ilmus ajalehes Tartu Postimees artikkel:
„Karlovas kerkib maja katusele tore tornike“.

Nimetatud artiklit on võimalik lugeda ajalehe netiversioonis: 
http://tartu.postimees.ee/301007/tartu_postimees/uudised/292329.php

 Majad Eha 26 ja Eha 28 2007.a. sügisel, katuseremondi käigus. Foto: Sille Annuk