Juhindume põhikirjast

KARLOVA SELTSI PÕHIKIRI 

1. Karlova Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada Karlova linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust ja tugevdada Karlova elanike piirkondlikku identiteeti. 

2. Karlova kujutab endast käesoleva põhikirja mõttes Tartu ajaloolist linnaosa, mis piirneb:
Riia tänavaga;
Võru tänavaga;
Sadamaraudteega;
Aleksandri ja Raua tänava piirkonna ajalooliste hoonete ja kinnistutega (välja arvatud Tehase, Tähe ja sadamaraudtee vahele jääv ala) ning jaguneb Ees-, Taga- ja All-Karlovaks.

3. Oma eesmärgi saavutamiseks selts: 
3.1. teeb kohalikule omavalitsusele ja teistele asjaosalistele ettepanekuid Karlova ja vajadusel Tartu teiste linnaosade arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra, samuti sotsiaalse, kultuurilise ning tehnilise infrastruktuuri küsimustes;  
3.2. vahendab Karlova ja vajadusel teiste linnaosade elanike seisukohti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, teistele organisatsioonidele ning laiemale avalikkusele;
3.3. korraldab uuringuid ja küsitlusi Karlova elanike arvamuse väljaselgitamiseks;
3.4. koostab Karlova arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest; 
3.5. koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
3.6. korraldab ja edendab Karlova elanike ühistegevust;
3.7. kogub, säilitab ja levitab Karlova ajalugu ja omapära puudutavat informatsiooni ning tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele;
3.8. seisab hea Karlova probleemide kajastamise eest meediakanalites;
3.9. korraldab kultuuri- ja teavitusüritusi, koolitusi, loteriisid, korjandusi jms; 
3.10. aitab kaasa Karlova heakorrastamisele ja haljastamisele; 
3.11. määrab toetusi ja stipendiume;
3.12. sekkub vajadusel linnaosa ja selle arenguga seotud küsimuste lahendamisse
3.13. teeb koostööd teiste linnaosaseltsidega, Tartu linnavalitsusega ja teiste sarnaste eesmärkidega füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 
3.14. propageerib säästva arengu põhimõtteid;
3.15. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele. 

4. Selts asub Tartu linnas. 

5. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks. 

6. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab seltsi juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus seltsist välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu. 

7. Seltsi liikme võib juhatuse otsusega seltsi liikmeskonnast välja arvata, kui ta: 
7.1. ei täida seltsi põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid; 
7.2. tegutseb seltsi eesmärkide vastaselt; 
7.3. ei ole tähtaegselt tasunud liikmemaksu. 

8. Seltsi liikmel on õigus: 
8.1. osaleda seltsi põhikirjalises tegevuses;  
8.2. osaleda seltsi üldkoosolekul ja valida ning olla valitud seltsi poolt moodustatud organitesse ja ametitesse; 
8.3. tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks; 
8.4. saada juht- ja kontrollorganitelt seltsi tegevuse kohta informatsiooni;
8.5. esindada seltsi juhatuse volitusel. 

9. Seltsi liikmel on kohustus: 
9.1. järgida käesolevat põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;  
9.2. tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu; 
9.3. hoida ja säästlikult kasutada seltsi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara; 
9.4. informeerida teisi seltsi liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest; 
9.5. täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või seltsi juhtorganite otsustest. 

10. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liiget võib üldkoosolekul esindada teine liige lihtkirjaliku volituse alusel.

11. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus (või vähemalt 1/10 seltsi liikmetest), teatades sellest seltsi liikmetele vähemalt neliteist päeva ette. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku alati, kui seltsi huvid seda nõuavad, kuid vähemalt korra aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab ära olema toodud üldkoosoleku päevakord. 

12. Üldkoosolek: 
12.1. kinnitab seltsi majandusaasta aruande; 
12.2. määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra; 
12.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valimise juhatusse;
12.4. teeb vajadusel muudatusi seltsi põhikirjas; 
12.5. otsustab seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise; 
12.6. määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra; 
12.7. määrab revidendid; 
12.8. otsustab muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste ja teiste seltsi jaoks oluliste küsimuste lahendamise; 

13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 1/3 seltsi liikmetest. Juriidilistest isikutest liikmete esindajad on kohustatud üldkoosolekul osalemiseks esitama oma volitusi tõendava dokumendi.  

14. Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu seltsi liikmeid, on juhatus kohustatud uue üldkoosoleku kokku kutsuma kuu aja jooksul. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.  


15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud seltsi liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. 

16. Seltsi igapäevast tegevust juhib kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek kolmeks aastaks. 

17. Juhatus:
17.1. juhib seltsi tegevust;
17.2. otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise; 
17.3. valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe; 
17.4. moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks toimkondi, komisjone, ekspertgruppe jm; 
17.5. otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi. 

18. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest. 

19. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingutes. 

20. Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 liikmetest. Seltsil peab olema vähemalt seitse liiget. Kui seltsi liikmete arv langeb alla seitsme, on juhatus kohustatud kolme kuu jooksul esitama mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile seltsi lõpetamise avalduse. 

21. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.