Juhime seltsi tegevust

Vastavalt põhikirjale seltsi juhatus:
  • otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise; 
  • valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe; 
  • moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks toimkondi, komisjone, ekspertgruppe jm; 
  • otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi. 

Seltsi juhatuse liikmed, valitud 21.06.2021 üldkoosolekul::