Tere karlovlased!

Karlova 30 km/h ala on tekitanud õigustatult üksjagu poleemikat. Selleks, et segases pildis veidi selgust tuua, anname järgnevalt ülevaate Karlova 30 km/h teemaga seonduvatest seltsi poolsetest ettevõtmistest.

  • 2012. a aprillis paluti karlovlastel täita Karlovas liiklemise küsitlust ja tänavaauditit. Küsitluse ankeet on koostatud koostöös Tartu Linnavalitsuse ja Eesti Rohelise Liikumisega. Sarnaseid küsitlusi on koostatud teistelegi Tartu linnaosadele. Lisaks veebist alla laetavale olid paberil paljundatud ankeedid leitavad suuremate Karlovaga seotud poodide infolettidelt (Rebase Rimi, Sõbrakeskuse Maxima, Sõbra Selver). Ankeedid koos kontrastsete infoviitadega olid lisaks veel kättesaadavad Anna Edasi kohvikust ning Kuu poest. Teade oli edastatud Karlova Seltsi infolisti. Aega oli vastata 14 päeva.
  • 2012. a mais oli Karlova Päevade raames toimunud nn põhipäeval veel võimalus ankeete täita. Mõned täideti ka seal.
  • 2012. a juunis avaldati küsitluse ja auditi kokkuvõte. Laekus küll vähevõitu vastuseid. Seejuures tuli selgelt välja, et Karlova tänavaruumiga tuleb tegeleda, sh Võru, Riia ja Turu tn vahelisel alal alandada liikluse piirkiirust 30 km/h. Samuti võis vastustest järeldada, et pelgalt liiklusmärkidega imesid korda ei saada ja lisaks tuleb panustada ka tänavate füüsilisse ülesehitusse (sh kõrgete äärekivide ja teekatte kehva seisundi probleemid).
  • 2012. a lõpus / 2013. a alguses peeti linnavalitsusega Karlova tänavate liikluskorralduse ja ülesehituse osas läbirääkimisi. Seltsi poolt juhiti tähelepanu värsketele mürauuringu andmetele, mis näitasid linnaosa läbiva transiitliikluse negatiivset mõju Karlova elukeskkonnale (kaugelt üle lubatud normide). Ka põhjaliku mürauuringu tulemuste järelanalüüsis on ühe võimaliku leevendava meetmena märgitud sõidukite piirkiiruse alandamist. Samuti tutvustati Karlovas korraldatud  uuringu tulemusi. Aruteludes Linnavalitsusega jõuti tõdemuseni, et Karlova tänavail praegust liikluskorraldust ja tänavaruumi arvestades on tegelikult vähe teelõike, kus 50 km/h kiirusega üldse on võimalik ühtlaselt liikuda (enamasti kitsad tänavad, lühikesed teelõigud, mida liigendavad võrdsed ristmikud). Teiste linnaosade kõrval on Karlova üks viimaseid, kus ühtset 30 km/h ala polnud veel kehtestatud. Omavalitsuse arengusuundi ja tervisliku (sh kõigi liikumisvajadusi arvestava) elukeskkonna põhimõtteid arvestades, on 30 km/h alad samuti Karlovale põhjendatud. Jõuti selgusele, et tänavate ülesehituse muudatusteks hetkel vahendeid ei ole, küll aga peeti võimalikuks ja põhjendatuks nö I järgus teha liikluskorralduslikud muudatused liiklusmärkide abil.
  • Koostöös linnavalitsusega koostati esimene eskiislahendus, mis piiritles kavandatava 30 km/h ala. Vastastikuse kompromissi tulemusel saavutatud eskiis ühtib üldjoontes Tartu Postimehe 05.07.2013 leheloos esitatud skeemiga. Linnavalitsust teavitati, et eskiisi tutvustatakse ka veel Karlova Päevade nn põhipäeval, 18. mail ja lepiti kokku, et enne teostust tuleb kindlasti koostada ühine pressiteade.
  • 2013. a mais ilmus kogukonnalehe Kirev Karlova numbris Ilmar Pardi poolt 30 km/h ala teemat tutvustav ülevaade. Ülevaates kutsuti kaasa mõtlema ja ettepanekuid esitama, täiendavaid ettepanekuid ei laekunud.
  • 2013. a mais tutvustati Karlova Päevade nn põhipäeval (18. mai) Karlova Seltsi infotelgi juures linnavalitsusega koostöös plaanitavat 30 km/h skeemi, osales ka linnavalitsuse esindaja, kes oli valmis tekkivate küsimuste korral vastama ja selgitusi andma. Üks skeemi tutvustamise mõte oli saada kogukonnalt veelkord ka arvamusi. Tagasiside, mida saadi, oli positiivne ja 30 km/h ala soosiv.
  • 2013. a mai lõpus arutati linnamajanduse osakonnaga veelkord 30 km/h ala piire ja lepiti kokku millised on piirid esimeses ja teises etapis.
  • 2013. a juunis võtsid Karlova seltsi esindajad ühendust Tartu Postimehega ja andsid märku, et sooviksid 30 km/h ala teema kohta koos linnavalitsusega loo avaldada. Jäime ootama lõplikku informatsiooni ala kehtestamise kohta linnavalitsuselt.
  • 2013. a juulis paigaldati linnaossa 30 km/h ala märgid. Seltsi esindajaid paigaldustöödest ja linnavalitsuse otsusest 30 km/h ala lõplike piiride kohta ei teavitatud. Linnavalitsuse pressiteade muudatusest laekus märkide paigaldustööga samaaegselt või vahetult peale seda.

Eks antud ulatuslik muudatus toob paratamatult endaga kaasa nii positiivset kui negatiivset. Positiivse märgi all usume, et linnaosa parema elukeskkonna nimel on astutud oluline samm. Seejuures muutub seni intensiivselt linna läbivate transiitliiklejate liikluskäitumine, kus paljud on harjunud Sõpruse silla lõppedes läbima linnaosa võimalikult otsesuunal ja vähem selleks nn suuri kogujateid kasutades. Siin on Riia, Turu ja Võru tänavad  võimelised rohkem transiitliiklust enda peale võtma. Samuti töötab antud muudatuse kasuks tuleval aastal valmiv idaringtee, mis vähendab täiendavalt linnaosa läbivat liiklust, jättes rohkem hingamisruumi kohalikele.

Märkide paigaldamisega see teekond lõppeda ei saa. Karlova liiklus, sh parkimise küsimused vajavad täiendavaid arutelusid ja uuringuid, mille pinnalt edasi liikuda. Siin tuleb Karlova Seltsi linnaruumi toimkonnal värskelt saadud kogemuse baasil kriitiliselt hinnata, mis läks protsessis hästi, mis halvasti. Liikluse muudatused vajavad ressurssi kulukamate uuringute ja kavade väljatöötamiseks. Seejuures tuleb arvestada, et iga linnaosa on oma nägu ja nõnda tuleb leida ka parim viis, kuidas just antud piirkonna elanikega kontakti saavutada. See oli "suurtest" teemadest esimene katse. Selts on noor ja abikäsi vähe. Iga lisaabi on teretulnud ja kasutamegi võimalust, et kutsuda siinjuures Sind, hea karlovlane, seltsile appi.

Allolev kommentaarium ootab aktiivset diskussiooni jätku.

Ikka head soovides,

Karlova Linnaruumi Toimkond