Tartu Linnavalitsus avalikustas Tähe 19 ja 19a kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse. Karlova Seltsi linnaruumi toimkond tutvus detailplaneeringu materjalidega. 23. jaanuari õhtul toimus toimkonna, planeerija ning omanikuga vabas vormis kohtumine Anna Edasi kohvikus. Kuuma taimetee ja maitsvate küpsiste taustal sõnastati esimesed seisukohad. Detailplaneeringuga liigutakse edasi ja täiendav avalikustamine seisab veel ees. Seega on praegu paras aeg diskussiooniks.

28.01.2014. seisuga detailplaneeringu materjalid:
Põhijoonis
Seletuskiri
Linnulennult 3D vaade

Mõned sissejuhatavad mõtted
Positiivne on näha antud objekti juures arenguid ning omaniku soovi, liikuda arendusplaanidega senisest tempokamalt edasi ning olla ise kogu protsessi suunajaks selle algfaasist kuni reaalse ehituseni. Tervitatav on esimese korruse äripinnaks jätmise soov, mille sisu määratleks avalikkusele suunatud funktsioonid, nagu näiteks pood, juuksur, kohvik jms. Ilmselt tasub veel planeeringus täpsustada, mida mõeldakse avalikkusele suunatud äripinna all. Kas näiteks kontoripind kuuluks samuti siia alla?

Avalikule arutelule eelnenud kokkusaamises, nagu ka arutelul tõstatus 2 põhiküsimust. Kuidas reguleerida uushoonestuse väljanägemist ja mõju ümbritseva linnaruumi suhtes? Kuidas planeerida Tähe tn liiklus ja parkimine nõnda, et säiluks maksimaalselt kõigile väikeettevõtjatele jt oluline tänavaäärne parkimine, paraneks tänavaruumi liiklusturvalisus ja -mugavus ning tõuseks jätkuvalt Karlova selgrooks oleva avaliku tänava kui sotsiaalruumi kvaliteet?

Alljärgnevad punktid esitati seltsi linnaruumi toimkonna poolt 28. jaanuaril 2014 toimunud avalikule arutelule:
  1. käsitleda tänavaruumi planeerimist Tähe tänava lõigul Lootuse tänava ristmikust kuni Eha tn ristmikuni (sh liikluse planeerimine, alleepuude rekonstrueerimine).
  2. parkimine lahendada analoogselt hetkeolukorrale. Sõidukite parkimine jätta sõidutee serva ja mitte puude vahele. Erinevalt puude vahel korraldatud parkimisest jääb nõnda tänavale rohkem avalikke parkimiskohti, mis on Tähe tn väikeettevõtetele väga olulised. Lisaks sellele on puude vahelist tänavaruumi sellisel juhul võimalik tulevikus kasutada jalgrataste parkimiseks, nagu ka istumisvõimaluste paigaldamiseks. Juhul, kui selgub, et Linnatänavate standardist EVS 843:2003 lähtuvalt, ei ole võimalik sellisel juhul tagada piisavalt laia sõidukoridori piirkiirusel 30 km/h ja tänavalaiusel (sõiduauto+veok), juhime tähelepanu, et kehtiva Karlova teemaplaneeringu pt 4.6 * kohaselt ei ole otstarbekas tänavate ristlõikeid kavandada 100 % kehtivatele normidele vastavalt, vaid hinnata olukorda konkreetse paiga eripära arvestavalt. Lisaks ei aita 6,8 m laiusena planeeritud sõidutee koridor mitte kuidagi kaasa liikluse piirkiiruse alandamisele, mis hetkel kitsamates oludes veel mõneti toimib;
  3. esitada Tähe-Pargi-Lootuse ristmiku kohta põhimõtteline lahendus liiklusturvalisuse tõstmiseks (soovitavalt osaline nn tänavate dieedi rakendamine, ristmiku "tõstmine" ning jalakäijatele üle ristmiku kõigilt suundadelt (sh diagonaalsuunad) nn sebra tekitamine). Juba täna ohtliku ristmiku turvalisuse tõstmine on põhjendatud asjaoluga, et planeeritava objektiga ning naaberalade planeerimisel (sh Päeva pargi planeering) kasvab tänavate parkimiskoormus. Nõnda tuleb perspektiivis suurendada parkimise võimalust ka kõrvaltänavatel, millel parkivate autode juures Tähe tn seotud ettevõtete juurde kergliikumine saab toimuma paljuski üle eelmainitud ristmiku;
  4. esitada Tähe tn (Eha kuni Pargi tn) ja Lootuse tn olemasoleva ja planeeritava hoonestuse kohta tänavavaated (nn perspektiivist tulenevate moonutuste vaba lihtsustatud esifassaadide vaade), mille abil on avalikkusel selgem mõista kavandatava ja olemasoleva hoonestuse vahelisi kõrgussuhteid (st maksimaalse lubatud kõrguse liigendamist ja sobitumist ümbritsevas keskkonnas);
  5. üldiselt oleme seda meelt, et planeerimisfaasis ei ole otstarbekas uushoonestuse välisviimistluse jt detailsusi puudutavaid arhitektuurseid tingimusi liialt kitsalt määratleda. Usume, et eelkõige edasise projekteerimise tulemusel peab sündima keskkonda toetav hea arhitektuurne lahendus. Selle üheks efektiivseks tööriistaks on väiksemas mahus arhitektuurse ideevõistluse korraldamine, kus lisaks arhitektidest ekspertidele ja omaniku esindajale soovime hindamiskomisjoni kaasata ka vähemalt ühe Karlova Seltsi esindaja. Sellel on lisaks parima lahendi leidmisele veel üks lisaväärtus - seltsi esindaja kaasamisel on omanikul ka rohkem kindlust, et hoone ehitamise järgselt on tehtud head eeltööd, et tagada kohalikku keskkonda ja kogukonda arvestav tulemus. Palume planeeringu järgse projekteerimise eel arhitektuurivõistluse korraldamise nõue viia planeeringusse üheks planeeringu rakendumise võimaluseks. Seda põhjusel, et antud objekt on Karlova linnaruumis väga olulisel kohal ja kõrgelt hinnatud ootustega;
  6. hoone ristmiku osas tagasiastega ehitusjoon on sobilik;
  7. palume uushoonestuse Tähe tn poolse hooneosa esifassaadi juures näidata põhimõtteline jalgrataste parkimisala;
  8. palun põhjendada ja täpsustada Lootuse tn äärde krundipiirile näidatud piirde vajadust.
* - Tänavavõrgu arendamise peamiseks eesmärgiks on ajaloolise tänavavõrgu
üldilme ja struktuuri säilitamise vajadus ning erinevate transpordivahendite kasutamise tasakaalustatud areng. Seetõttu ei saa tänavate ajalooliselt väljakujunenud parameetritest tingituna tänavate maa-alad vastata, ega neid planeerida planeeringualal, vastavuses olevaks kehtiva Eesti Vabariigi standardi EVS 843:2003 „Linnatänavad” (edaspidi EVS) nõudmistega. Raskendatud talihoolde, ja liiklusohutuse probleemide lahendamiseks tuleb ette näha alternatiivsed meetmed. Edasises planeerimis- projekteerimisprotsessis tuleb lähtuda olemasoleva tänavavõrgu säilitamisest. Kehtivaid EVS norme saab rakendada juhul kui need ei riku ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu üldilmet. Tänavate rekonstrueerimisel tuleb aluseks võtta tänava ajalooline ristlõige.


Toimkonna joonisel on Tähe tänavale näidatud 5,5 m laiune teekoridor. EVS 843:2003 tabel 4.2 järgi (projektkiirus 30 kmh, segaliiklus (kergliiklus koos sõidukitega), arvutuslik auto VA+SA puhul on 5,5 m sõidukoridori ristlõige vastavuses näitajale HEA. Nõnda säilib ka maksimaalselt parkimine ühel pool tänavat, kus autosid ei pea puude vahele kavandama + säilub maksimaalselt lai jalakäijate ala jalgteel ja puude vahel (nt puude vahele näidata hoopis jalgrataste parkimine vms).

Kui selleks peab ka rekonstrueeritavat puuderida pool meetrit nihutama, siis kõnealused puud tuleb nii ehk nii väljavahetada (hetkeseisund kehv, vt toimkonna joonis). Olemasolevad tehnovõrgud siin olulisi takistusi ei sea (va 1 sidekaabel).

Lisaks on joonisel näidatud nn tänavadieedi põhimõte. See tähendab, et Pargi-Tähe-Lootuse ristmiku ohutumaks muutmiseks on parkimisridade ja ristmiku vahele näidatud laiendatud jalgtee osad. Selle tulemusel jääb teed ületavale kergliiklejale ohtlik teeületus oluliselt lühemaks.

31.01.2014. a seisuga on linnavalitsuse esindaja lubanud antud ettepanekuid põhjalikult kaaluda.